Bodemonderzoek met rapportage

We voeren op digitale wijze een scan uit naar de staat van de bodem op de opgegeven locatie en stellen een rapportage hiervoor op. De conclusie wordt door middel van een databasebevraging geautomatiseerd uitgevoerd.
Als er voldoende gegevens voorhanden zijn, wordt er uitkomst gegeven of er wel/niet sprake is van een verdachte/verontreinigde situatie. Digitaal beschikbare bodeminformatie wordt bijgevoegd en getoond volgens de CROW400 (incl. bodemkwaliteitskaarten P80). Ook worden chemische analyses en toetsingen getoond, indien voorhanden. Er wordt in de rapportage aangegeven of er aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren of dat verder onderzoek noodzakelijk is. Voor Arbo- en milieumaatregelen worden – indien van toepassing – deelconclusies getoond (toetsing CROW400 voor Arbo en toetsing aan interventiewaarden voor Milieu).