Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Algemeen
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Kenter B.V. (Kenter), welke vennootschap haar hoofdkantoor heeft aan de Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem (Postbus 50, 6920 AB Duiven) en is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 58246312. Het btw-nummer van Kenter B.V. is NL 852943908 B01. Kenter B.V. (hierna Kenter) te Arnhem maakt deel uit van Alliander. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Kenter tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Kenter expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Kenter beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland ten behoeve van de door Kenter aangeboden diensten in Nederland. Kenter staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik jegens andere netbeheerders of in andere landen.

Kenter garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Kenter hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Kenter de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Kenter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Kenter niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Kenter, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenter of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenter is het niet toegestaan links naar sites van Kenter aan te bieden.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Kenter zendt, is niet gegarandeerd. Kenter raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Kenter te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Kenter te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Kenter en/of haar Serviceproviders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Kenter op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Kenter of aan u wordt gezonden.
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
  • misbruik van deze internetsite.
  • verlies van gegevens.
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Kenter.


Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer of de internetsite discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Wijzigingen
Kenter behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.