Certificaten

Ondernemen is voor Kenter meer dan de verwerking van energie in Nederland. We werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we op de omgeving hebben.

In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving. We hechten veel waarde aan kwaliteit en zoeken continu naar verbeteringen! Daarnaast werken we samen met andere partijen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen, diversiteit en arbeidsparticipatie. Om deze verantwoordelijkheid kracht bij te zetten zijn we in het bezit van de volgende ISO certificeringen:

ISO 14001: Milieumanagementsysteem

Kenter is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidspunt in ons beleid. Voor het verkleinen van onze CO2-voetafdruk zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Elk jaar wordt gecontroleerd of we de ambities voor dat jaar hebben gehaald. Als de resultaten onverhoopt achterblijven, treffen we maatregelen om de doelstellingen alsnog te realiseren.

Een ander milieumaatregel is de implementatie van de ISO 14001 (milieumanagement) normering. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

CKB

Kenter is in het bezit van een CKB-certificaat. Hierdoor heeft Kenter de mogelijkheid om projecten ook onder CKB-certificering uit te voeren. Dit betekent dat de kwaliteit van onze aanleg-, montage- en onderhoudswerkzaamheden gewaarborgd is. Onze medewerkers zijn bevoegd en op de juiste wijze opgeleid om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook beschikken wij over de correcte middelen en voldoen wij aan de eisen op het gebied van kwaliteitssystemen, arbo en milieu, financiële, fiscale en administratieve aspecten.

ISO 9001: Kwaliteitmanagementsysteem 

Kenter vindt veiligheid en kwaliteit in de dienstverlening en processen erg belangrijk. We zijn dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk betekent dit dat ontwikkeling bij Kenter medewerkers centraal staat en dat we door middel van de certificaten ISO 9001 en VCA** de kwaliteit en veiligheid borgen. Kenter is erkend meetbedrijf voor zowel gas als elektriciteit en voldoet aan de eisen die in de Meetcode staan genoemd.

Ons technische personeel werkt volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties (BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). Daarnaast werken onze mensen volgens de veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NEN 3840. Kenter is tevens InstallQ- erkend gastechnisch installateur én InstallQ erkend elektrotechnisch installateur.

ISO 27001: Informatiebeveiliging

Kenter neemt informatiebeveiliging zeer serieus. De ISO 27001 (Informatie security systeem) heeft Kenter dan ook met succes behaald. Dit betekent dat we uw vertrouwelijke informatie procesmatig veiligstellen binnen Kenter en wij hier conform de ISO norm mee omgaan.

ISO 55001: Asset management

Ook met onze assets gaan we op een verantwoorde manier om. Het ISO 55001 (Asset Management Systeem) certificaat hebben we begin 2020 behaald. Dit houdt in dat we onze bedrijfsmiddelen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, risico’s, kosten en kansen structureel managen. Hiermee voldoen wij aan de strenge veiligheids- en performance eisen binnen onze branche.