Bekijk hier aanvullende informatie over onderdelen uit uw offerte

Kenter verzorgt voor u werkzaamheden met betrekking tot projectmanagement, hieronder verstaan wij onder andere:
• engineering;
• voorbereiding van het project;
• planning & coördinatie;
• eventueel afstemming met de netbeheerder;
• eventueel uitvoeren van een schouw op locatie;
• opmaken en aanleveren van projectdocumentatie.

Het bouwkundig deel is geschikt voor:
• het onderbrengen van een MS-schakelinstallatie of de schakelinstallatie van de netbeheerder;
• het onderbrengen van een MS-transformator (belastbaar tot 80%).
Uitgangspunt hierbij is dat de netbeheerder:
• geen distributieautomatisering vereist (tenzij specifiek benoemd in de aanbieding)
Het bouwkundig deel voldoet aan de eisen van uw netbeheerder en is voorzien van:
• de componenten van uw netbeheerder, zoals de MS-schakelinstallatie en meettransformatoren;
• groepenkast met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, conform het programma van eisen van uw netbeheerder;
• verlichting, wandcontactdozen;
• ringaarde, aangesloten op het transformator sterpunt, deuren, rooster en vreemd geleidende delen;
• deuren en roosters, voorzien van eurocilinders volgens het Kenter sleutelplan;
• LS-inrichting zoals beschreven in de aanbieding;
• transformator met het vermogen dat genoemd is in de aanbieding (nadere specificaties kunnen wij op uw verzoek aanleveren).

De LS-inrichting is geschikt voor het bouwkundig deel en transformatorvermogen zoals genoemd in de aanbieding en is voorzien van:
• Vermogensautomaat, initieel ingesteld o.b.v. belastbaarheid van de transformator;
• Optioneel bestaat de verdeler uit een mogelijkheid om:
o patroonlastscheiders te plaatsen (met een breedte van 100mm) of
o kabels direct aan te sluiten onder uw vermogensautomaat, die uw hoofdverdeler voeden.
Nadere specificaties kunnen worden opgevraagd bij uw contactpersoon van Kenter.

Kenter verzorgt de fundering voor uw station. Deze fundering kan bestaan uit een fundatie op palen of een zandbedfundatie. Het type fundatie is afhankelijk van de bodemgesteldheid op uw locatie. Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit:
• Schouwing op locatie om te beoordelen of een fundering op staal gerealiseerd kan worden;
• Ontgraven bouwput;
• Aanbrengen verdicht zandbed of voorboren en plaatsen van funderingspalen;
• In geval van paalfundatie:
o funderingspalen op juiste diepte brengen d.m.v. hoogfrequent trillen;
o het op de juiste hoogte, waterpas uitvlakken van de funderingspalen;
o het aanvullen van de bouwput met grond tot de hoogte van de funderingspalen.
Door deze werkwijze is de invloed op de omgeving minimaal en wordt mogelijke overlast beperkt.

Kenter geeft bouwkundig advies over uw MS-ruimte en verzorgt de basisinrichting. Met deze basisinrichting is deze ruimte geschikt voor uw MS-installatie. Ten behoeve van de inrichting voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
• Het leveren en aanbrengen van een complete aardingsinstallatie (ringaarding). Deze wordt gemonteerd tegen de zijwanden van de ruimte en gekoppeld met de metalen delen/componenten in de ruimte;
• Het leveren, kortsluitvast leggen en 2-zijdig aansluiten van een MS-kabelverbinding tussen de installatie van de netbeheerder en de transformator. De verbinding is inclusief de noodzakelijke eindsluitingen;
• Het leveren en aanbrengen van een eurocilinder volgens het Kenter sleutelplan in de aanwezige sloten;
• Het leveren en aanbrengen van de benodigde opschriftplaten.

Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met een maximale lengte aan aardelektroden zoals benoemd in de offerte. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt €18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

 

SAMENSTELLING 1x20m (106000100):
Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding op hoofdaardrail (1x20m)
Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen met die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 1x20m aan aardelektroden. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt € 18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

SAMENSTELLING 2x20m (106000102):
Leveren, aanbrengen en aansluiten externe aarding op hoofdaardrail (2x20m)
Er wordt een aardelektrode in de grond geslagen met die een aardverspreidingsweerstand moet hebben van maximaal 2 Ohm. Deze wordt aangesloten op de aardrail in de MS-ruimte. Uitgangspunt is dat dit kan worden gerealiseerd met maximaal 2x20m aan aardelektroden. Indien er meer aardelektrode nodig is om de vereiste maximale weerstand te bereiken, worden de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Meerprijs per meter aardpen bedraagt € 18,-. Indien de juiste waarde niet kan worden bereikt, zal in overleg getreden worden om de mogelijkheden te bespreken. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

Wij leveren een MS-transformator. De specificaties kunt u opvragen bij uw contactpersoon binnen Kenter.

Uw netbeheerder stelt de aansluiting in bedrijf. De datum voor de inbedrijfstelling stemmen wij af met u en uw netbeheerder. In samenspraak met uw netbeheerder zal Kenter enkele controles uitvoeren tijdens de inbedrijfstelling, onder andere:
• Spanning aan de secundaire zijde van de transformator;
• Het draaiveld;
• Beveiligingsinstellingen van de laagspanningsvermogensautomaat.
Kenter gaat hierbij uit van maximaal 4 uur op locatie. Eventuele extra uren zullen verrekend worden op basis van nacalculatie.

We voeren op digitale wijze een scan uit naar de staat van de bodem op de opgegeven locatie en stellen een rapportage hiervoor op. De conclusie wordt door middel van een databasebevraging geautomatiseerd uitgevoerd.
Als er voldoende gegevens voorhanden zijn, wordt er uitkomst gegeven of er wel/niet sprake is van een verdachte/verontreinigde situatie. Digitaal beschikbare bodeminformatie wordt bijgevoegd en getoond volgens de CROW400 (incl. bodemkwaliteitskaarten P80). Ook worden chemische analyses en toetsingen getoond, indien voorhanden. Er wordt in de rapportage aangegeven of er aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren of dat verder onderzoek noodzakelijk is. Voor Arbo- en milieumaatregelen worden - indien van toepassing - deelconclusies getoond (toetsing CROW400 voor Arbo en toetsing aan interventiewaarden voor Milieu).